Kérdésed van? telefon +36 1 439 3333

Az iCentre-Hungary Kft. Adatvédelmi Tájékoztatója

1 §
Általános rendelkezések

 1. Az Ön személyes adatainak védelme az iCentre-Hungary Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben, termékeink üzleteinkben (az iCentre-Hungary Kft. székhelyén és mindenkori telephelyein, fióktelepein) történő adásvétele vagy szervíz szolgáltatásunk, direkt marketing célú megkeresés esetén szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása. Ezúton tájékoztatjuk, hogy személyes adatait az EU 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint kezeljük.
   
 2. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nagybetűvel kiemelt kifejezések a www.icentre.hu webshop Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített jelentéssel bírnak.
   
 3. A jelen dokumentum határozza meg, hogy az iCentre-Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. C. ép. fszt.; bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a 01-09-162452 cégjegyzékszámon; adószám: 10673872-2-43; telefonszám: 06-1-439-3333; e-mail: webshop@icentre.hu; (a továbbiakban „iCentre” vagy „Mi”) a DGPR, illetve az Infotv. előírásainak értelmében vett személyes adatok kezelőjeként a Webshopban található termékek eladásának keretén belül miként kezeli a Webshop felhasználóinak adatait (beleértve az Ügyfeleket is).
   
 4. Az alábbiakban részletes tájékoztatást kap arról, hogy a Webshop weboldalainak használata során milyen adatok kerülnek tárolásra és hogyan használják azokat.

2 §
Definíciók

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
   
 2. személyes adat: bármely adat vagy információ, amely alapján az érintett közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik, különösen az érintett neve, azonosító száma, helymeghatározó adata, online azonosítója valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
   
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és egyértelmű kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel beleegyezését adja nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
   
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;
   
 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, betekintés, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, egyéb módon hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
   
 6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
   
 7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
   
 8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
   
 9. adatkezelés korlátozása: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
   
 10. adatfeldolgozás: az adatkezelő nevében történő adatkezelés, illetve az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
   
 11. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely szerződés alapján az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
   
 12. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
   
 13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
   
 14. adatvédelmi incidens: biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
   
 15. Adatkezelésre irányadó jogszabályok:  
 • EU 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: „GDPR”)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről („Fgytv.”);
 • 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról („Be.”);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről („Számv. tv.”);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről („Eht.”);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”),
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról („Postatv.”).

3 §
Cookie, remarketing

 1. Amikor belép a Webshop honlapjára, az iCentre cookie fájlokat küldhet a számítógépére vagy az Ön által éppen használt eszközre. Az iCentre azért használ cookie-kat, hogy biztosítsa a bejelentkezés működését és emlékezzen az Ön preferenciáira és ismerje a Webshop honlapjának Ön által használt módját.
   
 2. A cookie-kat a felhasználók azonosítására és a Webshop korábbi meglátogatása során gyűjtött előzményi adatok felhasználókhoz történő megfelelő hozzárendelése céljából használja. A Webshop honlapjának használata során műszaki és szervezeti okokból az alábbi adatok kerülnek még begyűjtésre: honlapok címei, a böngésző és az operációs rendszer neve, dátum és idő, valamint a böngésző részletei, a letöltött fájlok nevei és az IP címek. Az iCentre anoníman kezeli az Ön adatait és csakis statisztikai célra használja fel, hogy azok segítségünkre legyenek a Webshop honlapjainak optimalizálásában és vonzóbbá tegyék a Webshop által online kínált termékeket és szolgáltatásokat. Az anoním adatokat külön tároljuk és nem rendeljük hozzá egy bizonyos személyhez. Így az Ön személyes adatait folyamatosan tároljuk.
   
 3. A weboldal működéséhez állandó és ideiglenes, valamint elengedhetetlenül szükséges, funkcionális, kényelmi, statisztikai és marketing célú cookie-kat használunk. A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a funkcionális, kényelmi, statisztikai és marketing célú cookie-kat a weboldal a látogató kifejezett hozzájárulásával kezeli (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja).
   
 4. A remarketing funkcióval a weboldalunkra látogató felhasználókra szabhatjuk a vizuális hirdetési kampányainkat, és azok számára, akik korábban felkeresték weboldalunkat, úgy állíthatunk be hirdetéseket, hogy ezek személyre szabottan a látogatókat szólítsák meg a weboldalunkat érintő korábbi látogatásaik alapján, amikor az interneten más weboldalakon böngésznek vagy alkalmazásokat használnak. A remarketing funkció alkalmas arra, hogy weboldalunk korábbi látogatóit online hirdetések révén visszacsábítsa újra a webhelyünkre.
   
 5. A remarketing funkció működtetése céljából információkat gyűjthetünk a weboldalunkkal kapcsolatos használati szokásairól annak érdekében, hogy egyensúlyba hozzuk érdeklődésével a reklámot. Ezeket az információkat meg lehet osztanunk harmadik felekkel az alkalmazott hirdetési hálózatokon keresztül. A remarketing funkció révén a hirdetések nem általunk, hanem harmadik félnek minősülő külső szolgáltató által kerülnek megjelenítésre miközben Ön az interneten más weboldalon böngészik vagy alkalmazást használ. Ezek a harmadik félnek minősülő külső szolgáltatók cookie-k és remarketing kódok (a kódok is cookie-kat használnak) segítségével jelenítenek meg hirdetéseket a weboldalunkat érintő korábbi látogatásai alapján. Fontos, hogy ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek.
   
 6. Weboldalunk a remarketing funkcióhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google) szolgáltatásait (Google Analytics, Google Remarketing, adott esetben a Google Ads konverziókövetés) és a Facebook Remarketing programokat használja.
   
 7. Google Analytics: A Google Analytics program elsősorban statisztikák előállítására alkalmas, többek között mérni lehet vele kampányaink eredményességét. A Google Analytics használatával főként arról szerzünk információt, hogy hány felhasználó kereste fel weboldalunkat, a felhasználók mennyi időt töltöttek a weboldalon, a felhasználó visszatérő felhasználó-e, továbbá, hogy a felhasználó miket nézett meg a weboldalunkon, hová kattintott. Többet a Google Analyticsról itt olvashat: https://support.google.com/analytics/#topic=9143232
   
 8. Google Remarketing: A Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie-t is használjuk. A DoubleClick cookie biztosítja azt, hogy a weboldalunkra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken találkozzanak hirdetéseinkkel, ugyanis weboldalunk meglátogatása után külső szolgáltató - például a Google - internetes webhelyeken személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg. A Google saját nyilatkozatai szerint a Google Remarketing funkcióval összegyűjtött adatok nem kerülnek összevonásra az Ön személyes adataival, amelyeket a Google esetlegesen tárol. A Google ezen szolgáltatása során különösen az álnevesítést alkalmazza.
   
 9. Google Ads (korábban Google AdWords): A Google Ads a Google reklámfelületén bennünket jelenít meg. Amikor Ön egy ilyen Google hirdetésre kattintva lép be a weboldalunkra, a Google Ads egy cookie-t helyez el az Ön számítógépén vagy az Ön által használt eszközön. Ameddig ez a cookie érvényben van, addig mi és a Google láthatjuk, hogy ha Ön bizonyos oldalakat felkeresve rákattint egy hirdetésre és az átirányítja Önt saját weboldalunkra. Az Ön által felkeresett oldalt nem ismerjük, csak azt a tényt, hogy az Ön által felkeresett oldalon megjelenített hirdetés átirányította Önt saját weboldalunkra. Minden egyes Google Ads-et igénybe vevő weboldalhoz külön sütik tartoznak, így azokat nem lehet nyomon követni.  Amennyiben a Google Ads konverziókövetés lehetőségével is élünk, akkor mérni tudjuk az Ads hirdetések hatékonyságát. Mi magunk nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel személyes adatokat a fent említett hirdetési intézkedések során. A Google csak statisztikai elemzéseket bocsát a rendelkezésünkre. Ezen elemzések alapján láthatjuk, hogy az alkalmazott hirdetési intézkedések közül melyek különösen hatékonyak.
   
 10. Facebook Remarketing: A Facebook remarketing pixelét használjuk a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére céljából. A Facebook honlapját, a facebook.com-ot a  Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti. A Facebook.com-ért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelős Európában. A Facebook remarketing pixelje biztosítja azt, hogy Weboldalunk meglátogatása után külső szolgáltató - például a Facebook - internetes webhelyeken személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg. A Facebook pixel segítségével nyomon lehet követni, hogy a felhasználók vissza lettek-e irányítva a weboldalunkra miután rákattintottak egy Facebook hirdetésre.
   
 11. Remarketing tevékenységünk esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bek a) pontja szerinti hozzájárulása. Ön a weboldalunk használatával, a marketing cookie-k elfogadásával hozzájárulását adja a fenti remarketing funkciók használatához.
   
 12. Felhívjuk figyelmét, hogy a Google/Facebook által végzett remarketing során adatfeldolgozás az Európai Unión kívül is történhet, különösen az USA-ban. Ezen felül nincs befolyásunk a Google/Facebook által összegyűjtött adatok körére és további felhasználására sem, ezért jelenlegi tudásunk szerint tájékoztatjuk Önt:

  További információ a Google/Facebook adatvédelméről itt található:
  https://policies.google.com/privacy?hl=
  https://services.google.com/sitestats/hu.html
  https://www.facebook.com/about/privacy
   
 13. A remarketing cookie-kat 0-360 nap közötti időtartamban tároljuk. A Google Ads cookie 30 napig van érvényben. A Facebook pixelek 180 napig működnek.
   
 14. Ön bármikor jogosult a böngészője segítségével beállítani a cookie-k használatát, kitörölni azokat vagy blokkolni azokat az eszközén (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hu; https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=hu#disable-app&zippy=%2Ca-cikk-tartalma; https://support.google.com/analytics/answer/2444872?hl=hu#zippy=%2Ca-cikk-tartalma; https://policies.google.com/privacy?hl=hu). Ez azonban hatással lehet a weboldalunk megfelelő működésére. Alternatív megoldásként kifogást emelhet a Google érdeklődési körön alapuló reklámszolgáltatás ellen a Network Advertising Initiative (NAI) weboldalán keresztül: https://optout.networkadvertising.org/?c=1

4 §
Személyes adatok kezelése

 1. Az iCentre Webshopjának használata során ránk bízza személyes adatait. Az iCentre meghatározza az elektronikus szolgáltatások nyújtásához, a Termékek adásvételéhez és az ügyfélszolgálathoz szükséges adatokat.
   
 2. A fenti információkat az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó szerződés teljesítése, az ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatások helyes végrehajtása, az adásvételi szerződés teljesítése valamint az ügyfélszolgálati szolgáltatások teljesítésének céljából kezeljük.
   
 3. A Vevő személyes adatait iCentre a termék Webshopon történő regisztrációval, megrendelésével, adásvételével, számlázási eljárással, Vevők nyilvántartásával, megrendelések teljesítésével, számviteli kötelezettségek teljesítésével, vásárlókkal történő kapcsolattartással, vásárlási szokások elemzésével, célzottabb kiszolgálással, direkt marketing tartalmú megkeresésekkel kapcsolatosan kezeli.
  • Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, jelszó, mobil és/vagy vezetékes telefonszám, állandó lakcím, levelezési cím, szállítási cím, megrendelés azonosító száma, megrendelés részletei (termék, mennyiség, vételár, dátum, időpont), direkt marketing célú megkereséshez történő hozzájárulás.
  • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az adatkezelés az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó, valamint az adásvételi szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, az iCentre-re mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az adatkezelés az iCentre-re mint adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) a), b), c) és f) pont, § Szvtv. 169. § (2), Eker. tv. 13/A, Grt. 6. § (5)).
  • Adatkezelés időtartama: a termék megrendelésének teljesítéséhez, kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat az 5 éves polgári jogi elévülési idő elteltéig; a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig (Szvtv. 169. § (2)), direkt marketing megkeresésnél a felhasználó hozzájárulása visszavonásáig; a profiladatokat az utolsó bejelentkezéstől számított 4 évig őrizzük.
 4. A személyes adatai a GDPR és az Infotv. által meghatározott adatbiztonsági előírásoknak megfelelően kerülnek kezelésre és feldolgozásra. Az iCentre az Ön személyes adatainak kezelője és ő felelős a GDPR és az Infotv. előírásainak megfelelő védelmükért.
   
 5. Az adatszolgáltatás kötelező az Eker. törvény előírásai szerint és szükséges a szerződés, valamint a Webshop keretein belül nyújtott szolgáltatásaink végrehajtásához, a szerződés megkötésének előfeltétele. Az érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása viszont a szerződés megkötésének, teljesítésének meghiúsulásához, illetve a marketing célú kapcsolattartás elmaradásához vezethet. A Webshopban történő regisztrálásával és a Webshop használatával Ön hozzájárulását adja a személyes adatainak iCentre általi a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott előírások szerinti használatához.
   
 6. Az iCentre a Webshop felhasználók és a nem Webshopon keresztül jelentkező ügyfelek személyes adatait marketing célból is használhatja - amely magában foglalja például a hírlevelek és más kereskedelmi információk kiküldését - a felhasználók és ügyfelek hozzájárulásával (GDPR 6. cikk (1) a)) az ez irányú hozzájárulásuk visszavonásáig vagy az iCentre jogos érdeke alapján (GDPR 6. cikk (1) f)). A remarketing funkciók alkalmazása keretében is sor kerülhet hírlevelek kiküldésére, ennek jogalapja szintén a felhasználók és ügyfelek hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)). A hozzájárulás megadása a regisztráció vagy a megrendelés leadása során az erre vonatkozó mező bejelölésével vagy a honlapon – nem megrendelésből eredő – feliratkozás útján történik, valamint a számlázás során a számlához kinyomtatott hírlevél feliratkozó nyomtatványon történő aláírással, illetve más rendezvényen az ügyfél által aláírt nyomtatvány útján valósul meg. Emellett az iCentre jogos érdeke, hogy szolgáltatásait népszerűsítse a vele tartós kapcsolatban álló ügyfelei körében. Ilyen esetben az ügyfél tiltakozhat a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, amely esetben az e célból kezelt adatait törlésre kerülnek. A közvetlen marketing célokra történő adathasználat jogalapját az Eker. tv. 13/A §, az Sztv. 169 § (2) és a Grt. 1. § és 6. § (5) képezik.

5 §
Információ továbbítása harmadik fél részére

 1. Az iCentre semmilyen harmadik féllel nem osztja meg az Ön személyes adatait, kivéve az alábbi eseteket, azzal, hogy ennek kapcsán az iCentre a rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat:
   
  1. amennyiben az a Webshop használata tekintetében az Öntől kapott kifizetésekkel kapcsolatban szükséges; ebben az esetben a szükséges mértékben megosztjuk személyes adatait az összeg kiegyenlítésének végrehajtását végző egységgel:
    
   • fizetés bankkártyával: társaság neve: K&H Bank címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. működés: adatátvitel a Bankhoz személyes adat: a kifizetés azonosító száma, a tranzakció összege, dátuma és ideje a bankkártya és a tranzakció adatait a Bank ellenőrzi
     
  2. Amennyiben harmadik felet bízunk meg a Webshoppal vagy egyéb úton történő megrendeléssel, szerviz szolgáltatással kapcsolatos nevünkben elvégzendő szolgáltatások nyújtásával (iCentre-hez kapcsolódó harmadik fél, valamint attól függetlenek is), úgy továbbra is mi maradunk a felelősek az Ön személyes adatainak védelméért, azok tárolása, valamint feldolgozása a jelen tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok szerint kerül elvégzésre;
    
   • A termékek kiszállításával az alábbi társaságot bízzuk meg:
    Társaság neve: DPD Hungária Kft.
    címe: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.
    cégjegyz. sz.: Cg.01-09-888141
    tevékenység: adatfeldolgozás
    személyes adatok: a fogyasztók kereszt- és vezetékneve, kiszállítási cím, telefonszám, e-mail cím
    jogalap: Postatv. 54. § (1) bek.
    adatkezelés időtartama: az 5 éves polgári jogi elévülési idő elteltéig
     
  3. amennyiben azt a törvény előírja.
    
 2. Az iCentre semmi esetre sem jogosult harmadik személyeknek eladni az Ön személyes adatait vagy harmadik személyeknek hozzáférést biztosítani, azokhoz ezen harmadik személyek céljainak megvalósítása érdekében.

6 §
A személyes adatok védelme

 1. Az iCentre biztonságos módon, védett és őrzött eszközön tárolja az Ön adatait. Munkatársaink közül csak korlátozott számú személy fér hozzá ehhez az eszközhöz. Csak olyan személyek, akiknek külön meghatalmazás áll rendelkezésükre az Ön személyes adataihoz való hozzáférés tekintetében.
   
 2. Az iCentre különböző műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megóvja az Ön adatait a manipulációtól, adatvesztéstől, károsodástól és jogosulatlan hozzáférésektől. Ezen intézkedések minősége a technológia fejlődésével arányosan folyamatosan javul.

7 §
Személyes adatok megőrzése
 

Az iCentre az Ön személyes adatait csak addig őrzi meg, ameddig az a Webshop, az adásvételi szerződés, szerviz szolgáltatás és az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó szerződés keretein belül nyújtott szolgáltatások teljesítéséig, illetve a jelen tájékoztatóban rögzített feladatok megvalósításáig szükséges. Ha az adatainak tárolására már nincs szükség, úgy azok biztonságos és tartós módon törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, vagy az azokhoz való hozzáférés a személyes adatok megőrzésére vonatkozó jogszabályokban előírt kereteken belül zárolásra kerül.

8 §
A Webshop ÁSZF előírásaival ellentétes visszaélésszerű használatának észlelése
 

Amennyiben felmerül a Webshop ÁSZF előírásaival ellentétes visszaélésszerű használatának gyanúja, úgy az iCentre jogosult a jelen tájékoztató szerint begyűjtött adatokat más fellelhető információkkal együtt a visszaélés és a visszaélését felelős személy azonosítása céljából begyűjteni.

9 §
Elektronikus megfigyelőrendszer
 

Az iCentre üzleteiben elektronikus, kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer működik. Az érintett kérésére a kamerák elhelyezkedéséről, a megfigyelt területekről a kamera üzemeltetési szabályzat megtekintése útján pontos tájékoztatást üzleteinkben kaphat. Az üzletbe belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai képezik az adatkezelés tárgyát. A megfigyelés célja, hogy az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon, jelentős értékű pénz védelme, a munkahelyen tárolt jelentős értéket képviselő eszközök és tárgyak védelme céljából megelőzze a jogsértéseket, elősegítse az elkövető tettenérését illetve a jogsértések bizonyítását. Az adatkezelés jogalapja munkavállalók tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §, vásárlók és érdeklődő ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1)a)) az üzletbe történő belépéssel történik. A felvételek 3 munkanapig, jelentős értékű pénz védelme céljából legfeljebb 30 napig kerülnek megőrzésre. A képfelvételekhez csak az iCentre kijelölt munkavállalói rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal és a képfelvételek tárolása biztonságos, az illetéktelen személyek hozzáférését megakadályozza.

10 §
Jogszabályoknak való megfelelés
 

A személyes adatokat mindig a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeljük. Mi mindig a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el.

11 §
Értesítések, hozzájárulások és elérhetőségek
 

Amennyiben kérdése van az általunk tárolt személyes adataival kapcsolatban, módosítani vagy töröltetni szeretné azokat, vagy vissza szeretné vonni az adatok feldolgozásához adott beleegyezését, vagy kifogást szeretne emelni ezen adatok bizonyos használatával szemben stb., úgy kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-mail címen: webshop@icentre.hu. Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

12 §
Jogorvoslat

 1. Az érintett hozzáférési joga keretében, jogosult az adat felvételénél jelzett módon, illetve az ügyfélszolgálat útján tájékoztatást kérni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
   
 2. Az érintett kérelmére az iCentre mint adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezelés céljáról, érintett személyes adatok kategóriáiról, általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, jogalapjáról, időtartamáról vagy ennek meghatározása szempontjairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, illetve a felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtás jogról.
   
 3. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül, közérthető formában, az érintettre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az iCentre költségtérítést állapíthat meg.
   
 4. Ha személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő, pontatlan személyes adat az iCentre a rendelkezésére áll, az iCentre helyesbíti azt.
   
 5. Az iCentre a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az érintett a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
   
 6. Az iCentre korlátozza a személyes adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az adatok pontosságát ellenőrzi az iCentre; vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy az iCentre-nek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából igényli azokat; vagy amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, addig az időtartamig tart a korlátozás, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben.
   
 7. A személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy korlátozására 1 hónap áll az adatkezelő rendelkezésére.
   
 8. Az iCentre a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
   
 9. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti igényét nem teljesíti, 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.
   
 10. Automatizált adatkezelés esetén az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, vagyis az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, iCentre rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa illetve ha technikailag megoldható, azok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását kérje.
   
 11. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  • a. személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a törvényben meghatározott egyéb esetben.
    
 12.  Az iCentre a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
   
 13. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat korlátozza, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – a döntés közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
   
 14. Az iCentre az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
   
 15. Az iCentre az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.
   
 16. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet.
   
 17. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
   
 18. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
   
 19. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
   
 20. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
   
 21. Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  Telefon: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu

13 §
Felelősség

 1. Az iCentre-t nem terheli semmilyen felelősség harmadik személyek a felhasználó személyes adatainak tartalmához vagy mértékéhez kapcsolódó intézkedései, valamint a felhasználók általuk okozott kárának tekintetében.
   
 2. Nem terhel minket semmilyen felelősség az általunk a Webshop honlapjain közzétett külső linkek tekintetében. Amikor kiválasztunk egy linket, megpróbálunk megbizonyosodni róla, hogy azok megfelelnek a mi biztonsági és személyes adatok védelmére vonatkozó előírásainkkal. Arra azonban nincs ráhatásunk, hogy a jelen politika más szállítók hatályos előírásaival összhangban álljon. A részletekről az említett szállítók honlapján olvashat.

14 §
Az Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

Az iCentre szolgáltatások folyamatosan javulnak. A szolgáltatásnyújtásban bekövetkező jövőbeni változások hatással lehetnek arra, hogy milyen adatokat tárolunk és hogy dolgozzuk fel azokat. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató frissülhet a fent említett változások, a vonatkozó jogi szabályozások változásának vagy az adatfeldolgozás területén történő fejlesztések tükrében. A változások 8 nappal az új tájékoztatás Webshop honlapján történő közzétételét követően válnak hatályossá. Az iCentre köteles tájékoztatást nyújtani a változásokról a vonatkozó információk „Adatvédelmi Tájékoztató” nevű linken történő közzétételével. Az Adatvédelmi Tájékoztató frissített változata mindig elérhető a www.icentre.hu honlapon.

 

Elfogad süti

A weboldalon cookie-kat használunk, amelyek segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.